Vedtægter for Visdomsskolen Livets Træ

§1.    Navn og hjemsted

 

1.1    Foreningens navn er ”Visdomsskolen Livets Træ”

        

1.2    Foreningens hjemsted er 4800 Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

 

1.3    Foreningen er tilknyttet Dansk Oplys­nings Forbund.

 

§2.    Formål

 

2.1    Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende vok­senundervisning blandt andet ved foredrag og debat inden for folkeoplys­ningslovens rammer for at styrke del­tagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

         Udover folkeoplysning ønsker foreningen også at tilbyde spirituel og personlig udvikling ud fra et holistisk menneskesyn, blandt andet i samarbejde med andre foreninger.

 

 

2.2    Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

 

 

§3.    Medlemmer

 

3.1    Som medlemmer kan optages enhver person, som er fyldt 18 år, der kan gå ind for foreningens formål.

 

3.2    Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

 

3.3    Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

 

 

§4.    Generalforsamlingen

 

4.1    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

4.2    Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

 

4.3    Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest 14 hverdage inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

4.4.   Ethvert af foreningens medlemmer er valg­bar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

 

4.5    Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer.

 

 

4.6    Dagsordenen for den ordinære generalfor­samling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

                   1.     Valg af dirigent

                   2.     Valg af referent

                   3.     Valg af stemmetællere

                   4.     Godkendelse af bestyrelsens beretning

                   5.     Godkendelse af revideret regnskab

                   6.     Fastsættelse af kontingent

                   7.     Behandling af indkomne forslag

                   8.     Fremtidig virksomhed inkl. budget

                   9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 2 vælges i lige og 3 vælges i ulige år

                10.     Valg af suppleanter for 1 år

                11.     Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

                12.     Eventuelt

 

4.7    Forslag, der ønskes behandlet på generalfor­samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlem­mer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

 

4.8    Generalforsamlingen træffer sine beslut­ninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 9 og §12 stk.1.

 

4.9    Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

 

4.10  Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme post.

 

 

§5.    Ekstraordinær generalforsamling

 

5.1    Ekstraordinær generalforsamling kan af­holdes, når bestyrelsen finder det nødven­digt, og skal afholdes, når mindst en tred­jedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmod­ningen.

 

5.2    Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af begrundet dags­orden.

 

 

§6.    Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

 

6.1    Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til deltagerne eller opslag/annoncering.

 

6.2    Valgbar og stemmeberettiget er enhver del­tager - uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke – og for hvem der er betalt for tilskuds­berettiget undervisning for den aktuelle sæson.

 

6.3    Der vælges én repræsentant og én supple­ant.

 

6.4   Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddel­bart efter det følgende års valgmøde. 

 

6.5    Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

 

 

§7.    Bestyrelsen

 

7.1    Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af seks medlem­mer, heraf én repræsentant for deltagerne jf. §6.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i ulige årstal, og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
           

7.2    Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med gældende lovgivning, nær­værende vedtægter og generalforsamlin­gens beslutninger.

 

7.3    Senest fjorten dage efter nyvalg til besty­relsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrel­sen vælger formand, næstformand og kasserer.

 

7.4    Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejds­grupper til at varetage afgrænsede opgaver.

 

7.5    Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt

 

7.6    Formanden - og i dennes fravær næstfor­manden - indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter be­gæring herom, eller når lederen fremsætter begæring herom over for formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelses­mødet afholdes inden to uger efter modta­gelsen af anmodningen.

 

7.7    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem­merne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

7.8    Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

7.9    Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler.
Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

 

 

§8.    Daglig ledelse

 

8.1    Skolelederen varetager den daglige ledelse un­der ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

 

8.2    Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

 

 

§9.    Økonomi, regnskab og revision

 

9.1    Foreningens regnskabsår følger kalender­året.

 

9.2    Foreningsregnskabet udarbejdes i overens­stemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

9.3    Regnskabet revideres af de på general­forsamlingen valgte revisorer.

 

 

§10.  Tegningsregler og hæftelse

 

10.1  Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved forman­dens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlem­mer i forening.

         Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

10.2  For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.

 

10.3  Formand og et bestyrelsesmedlem kan oprette bankkonto. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§11.  Eksklusion

 

11.1  Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt kontingentforpligtelsen.

 

11.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens be­grundede vurdering ikke optræder i over­ensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet sættes på dagsordenen efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.

 

 

§12.  Opløsning

        

12.1  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

 

12.2  Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Dansk Oplysnings Forbund eller et andet almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

12.3  Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

 

 

§13.  Vedtægtsdatering og underskrift

 

         Vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. maj 2020

 

         Dirigentens underskrift